PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
Rekrutacja opiekunów praktyk do projektu „Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich w m

W dniu 03 czerwca 2013 r. ogłoszono rekrutację (zgodnie z harmonogramem projektu) na stanowisko opiekuna praktyk w ramach projektu Przygotowanie i wdrożenie programu praktyk studenckich  w mieście Białystok”.

W odpowiedzi na rekrutację do Biura Projektu  wpłynęło  łącznie 14 zgłoszeń ze szkół  podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta Białystok, w których realizowane są praktyki studenckie.

  • Kryteria rekrutacyjne opiekunów praktyk :

- aprobata dyrektora szkoły oraz minimum kilkuletni staż pracy (preferowany co najmniej    tytuł nauczyciela mianowanego)  - podpisane zaświadczenie przez dyrektora szkoły,

- pisemna zgoda na uczestnictwo w ramach Projektu w: szkoleniach, pracach w ramach Projektu, pełnieniu funkcji nauczyciela/lki - opiekuna praktyk,

- wykształcenie magisterskie kierunkowe - wychowanie-fizyczne (kserokopia dyplomu),

- preferowane będzie posiadanie doświadczenia w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki nauczycielskie – referencje od dyrektora szkoły,

- nieuczestniczenie w innych projektach realizowanych w ramach Poddziałania 3.3.2 - Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe, obejmujących podobne działania,

- kryterium zasięgu – nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych ze szkół terenu Miasta Białystok.

 

Ocena obejmowała badanie zgodności oraz kompletności formularzy złożonych w ramach procesu rekrutacji. Do udziału w projekcie wybrani zostali opiekunowie praktyk spełniający w stopniu najwyższym powyższe kryteria.

Podczas procesu rekrutacji Komisja kierowała się zasadą równych szans z zachowaniem proporcji K/M określonych we wniosku o dofinansowanie oraz dołożyła wszelkiej staranności, aby dokonany wybór opierał się na rzetelnej analizie złożonych dokumentów. Komisja, w toku postępowania rekrutacyjnego dokonała właściwego wyboru w kontekście obowiązujących w ramach projektu wytycznych.

3. Lista opiekunów praktyk zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

Lp.

Nazwa Szkoły

Adres szkoły

Imię i Nazwisko

Opiekuna praktyk

1.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1

im. Jana Pawła  II

Białystok, ul. Łagodna 10

-

a.

*Publiczne Gimnazjum nr 17

Krystyna Dunda

b.

*Szkoła Podstawowa nr 45

z oddziałem integracyjnym im. Jana Pawła II

Elżbieta Kosińska

2.

Zespół Szkół nr 6

Białystok, ul. Pietrasze  29

-

a.

*Publiczne Gimnazjum nr 12

-

b.

*Szkoła Podstawowa nr 32

Beata Świrydowicz

3.

Publiczne Gimnazjum nr 5

Białystok, ul. Pułaskiego 25

Dariusz Gołdowski

4.

Publiczne Gimnazjum nr 6

im. Seweryna Nowakowskiego

Białystok, ul. KEN 1

Stanisław Jurkowicz