PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIE O PRACĘ: OPIEKUNKA w ŻŁOBKU

Zatrudnimy opiekunkę w niepublicznym żłobu Klub Małych Odkrywców w Białymstoku.


 

Osoba ubiegająca się o pracę powinna mieć niezbędne kwalifikacje do pracy z dziećmi.


 

Opiekunem może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Pracę taką może podjąć  także osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat lub przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem w pełni wykwalifikowanego opiekuna.

 

Osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do trzech lat oraz średnie wykształcenie, ale nie pracowała z tak małymi dziećmi ostatnie pół roku bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie.

 

Kontakt:

 

Ewa Białomyzy
Dyrektor Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Klub Małych Odkrywców"
15-548 Białystok
ul. Kujawska 53/1
tel. 697 002 697
www.maliodkrywcy.org